Información xeral

O sitio web https://www.amoa32.com é propiedade de Almirante Black SL (en diante, Restaurante A Moa), con enderezo para efectos de notificación en Rua San Pedro 32. 15703 Santiago de Compostela, CIF número B70217864 e enderezo de correo electrónico restauranteamoa@gmail.com, e a través del ofrécese información sobre as súas actividades e/ou servizos.

O acceso e uso do sitio web confire ao usuario a condición de "Usuario" e implica a aceptación plena, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprende plenamente estas condicións de uso ou non está de acordo con elas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

Estas condicións xerais regulan única e exclusivamente o uso do sitio web de Restaurante A Moa por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por https://www.amoa32.com. Estas condicións xerais móstranse en todas e cada unha das páxinas do sitio web https://www.amoa32.com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

1. Condicións de acceso e uso

O uso do sitio web de Restaurante A Moa é gratuíto e non require o rexistro previo do usuario. Naqueles casos nos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requira o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non o acceso ás mesmas. sendo posible sen dita aceptación.

As condicións de acceso e uso deste sitio web réxense estritamente pola lexislación vixente e polo principio de boa fe, e o usuario comprométese a facer un bo uso do sitio web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.) ou a lexislación vixente.

Restaurante A Moa prohibe expresamente

  • Realizar actuacións que poidan provocar calquera tipo de dano aos sistemas Restaurante A Moa ou a terceiros na páxina web ou a través da mesma, por calquera medio.
  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial de forma directa ou encuberta, o envío de mailings masivos ("spamming") ou o envío de grandes mensaxes co obxectivo de bloquear os servidores da rede ("mail bombing").

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou informacións e/ou servizos nel ofrecidos para actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Restaurante A Moa poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á lei, á boa fe ou ás presentes condicións xerais.

2. Contidos

Os contidos incorporados a este sitio web foron elaborados e incluídos por Restaurante A Moa, utilizando fontes internas e externas, de tal xeito que Restaurante A Moa só se fai responsable dos contidos elaborados internamente.

Restaurante A Moa resérvase o dereito de modificar o contido do seu sitio web en calquera momento. Restaurante A Moa non garante nin se fai responsable do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que aparecen en https://www.amoa32.com.

Así mesmo, a través do sitio web https://www.amoa32.com poderán poñerse a disposición dos usuarios servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros, que se rexerán polas condicións específicas dos devanditos servizos. Restaurante A Moa non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

3. Responsabilidade

Restaurante A Moa en ningún caso será responsable de:

  • Fallos e incidencias que se poidan producir nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas polo que non existe garantía de que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
  • Pola produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros poidan ocasionar ao sitio web.
  • Pola fiabilidade e veracidade da información introducida por terceiros no sitio web, ben directamente ou mediante enlaces.

Restaurante A Moa resérvase o dereito de suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e permanente ou temporal ata que se asegure a responsabilidade efectiva por calquera dano que se poida producir.

Restaurante A Moa cooperará e comunicará á autoridade competente as citadas incidencias tan pronto como teña coñecemento fidedigno de que o dano causado constitúe algún tipo de actividade ilícita.

4. Dereitos de autor

Os contidos, programación e deseño do sitio web https://www.amoa32.com están totalmente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida calquera reprodución, comunicación, distribución e transformación dos citados elementos protexidos, salvo consentimento expreso de Restaurante A Moa.

Restaurante A Moa poderá utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer enlaces ou hipervínculos a artigos ou informacións de terceiros, sempre citando a fonte. O lexítimo propietario dos dereitos de autor da información así incluída poderá solicitar en calquera momento a eliminación deste contido.

Tanto os materiais gráficos como os escritos enviados polos usuarios a través dos medios postos a disposición na páxina web son propiedade do usuario que, mediante o seu envío, afirma a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución a Restaurante A Moa.

5. Xurisdición e lexislación aplicable

Estas condicións xerais réxense pola lexislación española. Os Xulgados de Juzgados de Santiago de Compostela son competentes para resolver calquera controversia ou conflito derivado das presentes condicións xerais, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

6. Varios

No caso de que algunha cláusula deste documento fose declarada nula de pleno dereito, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade das presentes condicións. Restaurante A Moa non poderá exercer ningún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo que o recoñeza expresamente Restaurante A Moa.